SLOMEK, T. Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo navrhnout aplikaci pro evidenci objednávek poledních menu s využitím programovacího jazyka VBA v prostředí tabulkového procesoru MS Excel. Hlavním rysem aplikace mělo být snazší zpracování dat, snížení četnosti chyb, poskytnutí lepšího přehledu, celkově pak zvýšení efektivity práce. Při analýze aplikace bylo využito hned několik metod z oblasti datového a funkčního modelování. Práce je komplexně řešena, obsahuje drobné obsahové chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Práce byla zaměřena na návrh aplikace pro evidenci objednávek poledních menu s využitím VBA. V analytické části práce se autor soustředil na popis organizace a stávajícího stavu řešené problematiky. Hlavní důraz v návrhové části byl kladen na využití řešení pro praxi. Vlastní řešení bylo navrženo v využitím MS Access. Zpracování práce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110335