KRČMOVÁ, M. Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření metodického návodu pro zdanění dividend, které ze zdrojů na území ČR plynou fyzickým osobám do zahraničí a to jak do států Evropské unie, tak do třetích zemí. Shora uvedený cíl byl splněn. Bakalářská práce je čtivá a uspořádána do logicky navazujících celků; bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Bakalářská práce obsahuje ucelený návod pro daňové řešení shora uvedených operací. Kvalitu závěrečné práce zvyšuje fakt, že její autorka se zabývala nejenom problematikou zdaňování, ale i souvisejícími aspekty korporátního práva a účtováním souvisejících operací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svirák, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 112153