DUBNOVÁ, T. Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Velmi dobrá, nadstandardně zpracovaná bakalářská práce, vyvážená ve všech částech. Práce obsahuje rozsáhlou, propracovanou analýzu hospodaření s celkovým zhodnocením, a reálnou návrhovou část. Vysoce oceňuji v návrhové části, že se studentka neomezila jen na prosté potenciální zvyšování výnosů, ale i na samotné uspokojování veřejných potřeb. Domnívám se, že práce může sloužit HDJ jako dobrý podklad pro další rozvoj. Práci považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Remiáš, Ondrej

Odůvodnění hodnocení práce (silné a slabé stránky práce): Bakalářská práce Terezy Dubnové se zaměřuje na Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru – Horácké divadlo Jihlava p.o. Tematicky je vhodně dělena do třech částí – a to teoretické - Teoretická východiska práce příspěvkové organizace, analytické - Analýza nákladů výnosů, zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace a vlastní části - Vlastní návrhy řešení, posouzení jejich přínosu, kde autorka navrhuje konkrétní řešení. Silné stránky práce: - jasné členění a návaznost kapitol včetně uspořádání obsahu, soulad teoretické a praktické části - přehledná analýza a dobrá interpretace získaných dat - velmi dobrá orientace autorky v dané ekonomické problematice příspěvkové organizace - angažovanost autorky v daném tématu a zpracování Slabší stránky práce: V globále slabší znalosti, zkušenosti a orientace v oblasti fungování a společenské úlohy divadel na posouzení a komplexní návrh řešení (toto není výtka, je to logické vzhledem na studijní obor autorky a zkušenosti) Např. Z divadelního hlediska nejasná a neuchopitelná forma definice pojmu „klasická a moderní tvorba“. Opomenutí širší funkce divadla jako je reflektování doby, společenských problémů a událostí, systematická výchova diváka, hledání nových forem ve tvorbě, umělecký růst a dosah tvorby, společenská diskuze, kterou má divadlo vyprovokovat… - v kapitole 4.1.1 Repertoár divadla navrhované řešení se autorka zaměřuje primárně jenom na jednu skupinu diváků – předplatitele. Nezohledňuje např. strukturu divácké základny divadla (rok 2017 62% diváků mimo předplatné, 38% diváků předplatitelé) nebo celospoločenské trendy v oblasti poklesu předplatného v divadlech (diváci nechtejí být vázáni na konkrétní časový termín a harmonogram předplatného, žánrová vyhraněnost diváků, chápání divadla jenom jako zdroje zábavy) Děkuji za tuto diplomovou práci, hodnotím ji jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110282