ZLEVOR, K. Aplikace vybraných kvantitativních metod při finanční analýze společnosti provozující prodejnu a e-shop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chvátalová, Zuzana

Posluchač postupoval při zpracování problematiky logicky, přehledně a samostatně. Dokázal využít nejen kvantitativních metod, ale výpočty a některé vizualizace provedl i v pokročilém počítačovém systému Maple. Zhodnoťte svou práci v tomto software, proč jste se takto rozhodl?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hanušová, Helena

Předkládaná práce je propojením elementárních znalostí z finančího účetnictví klasické finanční analýzy, jejímž cílem je zjišťovat "zdraví" podnikatelského subjektu a metodami regresní analýzy s cílem předvídat budoucí vývoj. Vhodnost a úspěšnost tohoto propojení se projevilo v kap. 3 kde autor na základě analýzy příčin vývoje analyzovaného ukazatele odhaluje nejen jeho možný budoucí vývoj ale doporučuje i způsob jak tento budoucí vývoj ovlivnit. Takto bylo vyhodnoceno 17 ukazatelů. Práci doporučuji k objajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Uveďte rozdíly mezi výsledky v práci použitého bankrotního a bonitního modelu a uveďte, co rozdílkného vyjadřují 2. Jakými způsoby lze zjistit vliv a příčiny poklesu tržeb zboží Při obhajobě doporučuji Kvalitní vypracování tohto tématu otevírá řadu možností

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Kvalitní vypracování bakalářské práce otevírá řadu dalších možností a problémů. Autor se jich, pochopitelně, dotkl jen okrajově, nicméně uvědomuje si je.
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 110651