SMOLA, J. Linka na výrobu dílu do motoru automobilu objemovým tvářením za tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

V závěrečné práci je řešena linka pro výrobu dílu do motoru objemovým tvářením za tepla. produkce linky je 2,5 až 10 miliónu kusů ventilů ročně. V úvodu práce jsou prezentovány typy ventilů a jejich postup výroby. Je provedena analýza dopředeného protlačování a pěchování, což jsou dva typické způsoby výroby ventilů. U každé varianty jsou provedeny příslušné návrhové výpočty z hlediska objemu použitého materiálu, ohřevu a síly potřebné k jejich výroby. V kapitole 6.1.5 jsou uvedeny dva lisy z nichž je vybrán klikový lis T125- DM SB. Dle dostupných informací má jinou jmenovitou sílu, jak je uváděno v práci a to 1250 kN, i rozměry upínacích možností jsou jiné, než jsou uvedeny u výrobce. I přesto z hlediska síly a práce je volba toho zařízení pro danou technologii dostatečná. Součástí práce je při volbě manipulace proveden experiment s robotem IRB 1600. V závěru je ekonomické zhodnocení, dle kterého autor pro projekční výkres zvolil variantu s dopředeným protlačováním. Závěrečná práce je vhodně doplněná a součástí je i analýza rizik. Škoda, že analýza rizik není doplněna o výkres, kde jsou označena nebezpečná místa linky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Předložená práce je vlastně projektem pro sestavení linky pro výrobu sacích ventilů pro spalovací motory. Na danou problematiku je nahlíženo velmi komplexně, jsou zvažovány různé varianty, které jsou porovnány z hlediska taktu výroby a hlediska pořizovacích a provozních nákladů. Pomocí multikriteriální analýzy je vybrána vhodná varianta. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 105926