ANSORGEOVÁ, T. Návrh marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace zvolené značky, pod kterou podnikají dva podnikatelské subjekty. Postup řešení odpovídá zvolenému tématu práce. Studentka popsala podnikatelské subjekty a současný stav jejich nástrojů marketingové komunikace se zaměřením zejména na online komunikaci. Výsledky shrnula a na základě zjištěných problémů uvedla návrhy pro zlepšení komunikace s ohledem na zvýšení celkového povědomí o brandu, pod kterým společnosti vystupují. Práce je prakticky zaměřena a návrhy průběžně realizovány. Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem na vysoké úrovni a nejsou v ní žádné nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě závěrečné práce: 1) Která z Vámi navrhovaných změn doposud nebyla realizována? Je některý z návrhů, které realizovány nebudou? 2) Jaký by měl být následující postup z pohledu soustavného zvyšování povědomí o brandu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hawerland, Tomáš

Naše firma podniká v oboru retailu už přes 15 let, já osobně mám s podnikáním zkušenosti mnohem delší. Dosahujeme každoročně tržeb v řádu desítek milionů korun, prodáme ročně přes 1200 kol v průměrné ceně o cca 500% nad celostátním průměrem. Proto musím přiznat, že jsme k práci studentky Ansorgeové přistupovali poněkud rezervovaně. Upřímně nás překvapilo, že se práce i samotné konzultace staly pro nás významnou inspirací. Vlastní hodnocení práce bych rozdělil takto: Teoretickou část hodnotím jako výbornou, studentka se správně zorientovala v extrémně široké škále zdrojů a vybrala ty relevantní. Zvlášť bych vyzvedl její pozornost reklamě internetové a sociálním sítím, která se jeví být v posledních letech zcela klíčovou. Analytická část je dle mého názoru zpracována skutečně kvalitně, obsahuje řadu zajímavých pohledů a je z ní jasně vidět, jak velké množství času jí studentka věnovala. Už samotná analytická část pro nás byla velmi podnětná a využili jsme ji jak při plánování kampaně na rok 2018, tak i provedení některých konkrétních kroků, například při úpravě webu. Řada zajímavých myšlenek byla obsažena i v části návrhové. I zde bych vytkl nanejvýš jen nepodstatné drobnosti - například doporučení na všeobecný e-mailing o námi pořádaných silničních závodech není úplně vhodný, protože jde o velmi specifickou akci pro netypickou cílovou skupinu. Práce byla pro naši firmu velmi milým překvapením a přinesla nám významné množství reálně využitelných podnětů. Část z nich jsme již dokonce uvedli do praxe, o jiných uvažujeme. Závěrem tedy mohu konstatovat, že práci rozhodně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110738