PROCHÁZKOVÁ, A. Průběh zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce je vypracována na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Vymezené cíle bakalářské práce byly zaměřeny na optimalizaci průběhu zakázky podnikem. V návaznosti na zjištěné nedostatky a stanovené návrhy lze stanovené cíle práce považovat za naplněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Bakalantka použila vybrané metody, v návaznosti na téma práce, na vysoké úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Bakalantka vypracovala jednotlivé oblasti analytické části na kvalitní úrovni a zjištěné závěry korespondují s těmito podklady. Drobné rezervy lze spatřovat i ve shrnutí návrhové části, a to z hlediska její přehlednosti a jednoznačnosti.
Praktická využitelnost výsledků A Prostřednictvím uvedených návrhů dosáhne vybraná společnost významného zlepšení flexibility při realizaci získané zakázky. Vzhledem k aktuální situaci při evidenci každé zakázky lze uváděný podnikový systém považovat za nejvhodnější a nejpřínosnější řešení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z hlediska formálních požadavků obsahuje bakalářská práce drobné chyby (formát práce, terminologie), které v celkovém měřítku nesnižuje kvalitu celé práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité zdroje plně odpovídají zadanému tématu a jejich využití (s drobnými nedostatky) je na odpovídající úrovni bakalářské práce
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Muška, Jaroslav

Studentka splnila předem stanovené cíle zadání. V bakalářské práci jsou prezentovány všechny významné okolnosti související s danou problematikou. Vypracovaná studie o průběhu zakázky ve výrobním podniku obsahuje detailní popis jednotlivých procesů a návrhová část je také vypracována na vysoké úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110952