MILLER, J. Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářská práce působí především věrohodně. Základem je dobře zvládnutá analýza stávajícího stavu. Na tu plynule navazují autorovy návrhy, rozpracované vcelku podrobně. Rozpracovanost je podložena znalostí firemního prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Student sestavil dle svého úsudku vhodné řešení ohledně administrativy zlepšovacích návrhů a postupoval v souladu s metodickými zásadami platnými pro závěrečné práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Formulace výsledků vychází z dobře zvládnuté předcházející analýzy, úroveň splňuje zadání.
Praktická využitelnost výsledků A Lze všeobecně konstatovat, že student se neodchýlil do paralelní obecné roviny a přímo dle situace ve firmě se snaží využít svoje výsledky. Bere v úvahu mimo jiné i motivační podmínky v oblasti duševního uvědomění, což je opodstatněné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Typografická stránka bakalářské práce vykazuje dobrou úroveň.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Soubor informačních zdrojů vystihuje a podtrhuje v jednotlivých kapitolách studentovu snahu o solidní autorské dílo.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Libor, Pavelka

Porovnáním a optimálním navržení různých metod na zlepšení současného stavu agendy zlepšovacích návrhů autor splnil cíl práce. Veškeré texty, ať už citované postupy a následné návrhy mají logickou návaznost. Text je až na malé drobnosti srozumitelný. Metody a postupy jsou zvoleny adekvátně danému cíli a jsou stručně a srozumitelně popsány v první části práce a následně zdařile použity v praktické části. Co se týče zdrojů, je velice pozitivní použití také zahraniční literatury či odborných článků zaměřených na strojírenský průmysl. Celková interpretace včetně interpretace závěrů je velmi zdařilá a je na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110298