JURIGOVÁ, K. Návrh marketingové kampaně podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Bakalářská práce předkládá návrhy v oblasti návrhu marketingové kampaně pro destinaci Dominikánská republika. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné pro zvýšení propagace destinace, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a podmínky realizaci. Studentka pracovala samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn. Cíl práce je uveden odlišně v zadání práce a v samotné práci (str. 12), ale jde spíše jen o odlišnou formulaci stejné informace.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka ve své práci zvolila metody odpovídající zaměření práce. V práci byl využit přístup SWOT analýzy a autorka se zde rozhodla hodnotit cílovou destinaci, na kterou se orientují její návrhy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Studentka je schopna popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a reagují na situaci podniku. Studentka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně vymezení nákladů, časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bošela, Michal

Oceňuji vhodně zvolené téma BP - konkrétní a s přesahem do praktické roviny.Stanovený cíl je splněn.Z metod bych doplnil realizaci průzkumu trhu na zjištění výše povědomí o DR a ostatních faktorů u cílové skupiny, které by následně pomohly efektivněji cílit komunikační kanály.Jinak je práce přehledná, srozumitelná a logicky vystavěná.Za pozitivní považuji příklady vlastních grafických materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110019