HALAMÍČEK, M. Zavedení systému 5S na pracovišti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Autor práce zavádí 5S na pracovišti. V analytické části zvolil dotazníkovou metodu, což nepovažuji za nejvhodnější metodu, stejně tak některé otázky nejsou relevantní pro zkoumaný problém. Vlastní návrh je z projektového hlediska vhodně navržen. Student ke zpracování práce přistoupil způsobem, který odpovídá jeho specifické osobnosti. Oceňuji jeho samostatnost a cílevědomost při zpracování. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, autor naplnil cíl stanovený v zadání práce a proto práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jak chápete pojem strategie zavádění 5S jak jej v práci uvádíte? Můžete určit na základě jakých vstupních údajů jste určil pravděpodobnosti uvedené v analýze rizik?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartošek, Vladimír

Systém 5S je v současnost aplikován nejen ve výrobních procesech, nýbrž i v administrativních procesech bez ohledu na oblast či předmět podnikání. Hlavním handicapem BP je spíše projektově orientované zpracování, které se zaměřuje na dílčí postup implementace, ale poněkud opomíjí širší souvislosti a vazby na celkovou koncepci práce a použití prvku 5S v oblasti vizuálního managementu vybraného podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Naplnění formulovaného cíle bakalářské práce je výrazným způsobem ovlivněno formulačními a terminologickými nepřesnostmi, kterých se autor dopustil při stanovení hlavního cíle BP.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Autorem zvolený postup řešení BP obsahuje základní terminologické nepřesnosti a rozpory (viz. Kap. 3.2., Str. 38), které se odráží v zavádějícím používání jak odborné metodologické terminologie, tak i metod kvalitativního výzkumu pro potřeby kvantitativního výzkumu. Obdobně otázkou zůstává absence dalších metod, které by jasnějším způsobem dokázaly podpořit potřebu zvoleného řešení a vazbu na současný stav pracoviště.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Výsledky a závěry analytické části jsou vhodným způsobem logicky strukturované na úroveň podniku, zaměstnanců a zvoleného pracoviště. Z předloženého textu BP není úplně zřetelné, jakým způsobem byla vybrána oblast řešení BP, přičemž výstupy plynoucí z analýzy pracoviště (viz. Kap. 3.2, str. 38) jsou pro návrhovou část BP diskutabilní.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhová část BP je formulována realisticky a odpovídá potřebám řešeného problému. Projektový přístup řešení vybraného problému obsahuje nezbytné náležitosti projektu (kap. 4.1 až 4.5), včetně odpovídající matice odpovědnosti (kap. 4.6) či analýzy rizik (kap. 4.7). Vzhledem k celkové projektové orientaci BP mohla být zejména oblast analýzy rizik zpracována důsledněji.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Struktura BP, terminologie a odborná jazyková odpovídá současným požadavkům. Drobné výhrady lze shledat ve formálních náležitostech BP (např. neúplný seznam použitých zkratek a symbolů atp.).
Práce s informačními zdroji C V BP je použito celkem 16 informačních zdrojů, které jsou až na výjimky v českém jazyce. Část použitých informačních zdrojů je i v elektronické formě, avšak se zde se autor nedokázal vyvarovat několika základních chyb při jejich zařazení do BP.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111142