ŠARDICKÁ, K. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová, Monika

Studentka zpracovala solidní diplomovou práci, v níž v souladu se zadáním, ve zvolených katastrálních územích v Hovoranech a Čejč, oceňovala pozemky nejprve cenou obvyklou a následně cenou podle oceňovací vyhlášky a to v závislosti na měnících se podmínkách územního plánu. Výsledky své práce popsala a přehledně vyhodnotila. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl i rozsah práce je splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V teoretické části studentka uvedla pojmy z legislativy, se kterými následně pracuje v praktické části.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Studentka si zajistila potřebné podklady a vstupní data a následně je patřičně zpracovala, dále správně popsala použité postupy při oceňování pozemků.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň odpovídá požadavkům na tento typ práce. Studentka prokázala znalosti z problematiky oceňování pozemků.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Jelikož se studentka zaměřuje na konkrétní katastrální území, je využití poznatků v praxi omezené, uvedené postupy se však dají využít obecně, v teoretické rovině je tedy využití větší.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Studentka prokázala schopnost zorientovat se v právních předpisech.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána a je vhodně doplněna tabulkami a grafy, odborné pojmy jsou používány adekvátním způsobem.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vala, Vlastimil

• Cíle práce byly splněny. Na vybraných dvou pozemcích byly simulovány tři situace územního plánu, které byly následně oceněny tomu odpovídající cenou obvyklou a cenou zjištěnou. Výsledky byly porovnány a okomentovány. • Větší pozornost mohla být věnována problematice tzv. ceny obvyklé podle § 2 odst. 1) zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v kontextu tržního oceňování. • Na str. 22 je uvedena kapitola „ Oceňování jiných pozemků“. Text měl být precizněji citován s ohledem na § 9 vyhlášky č. 441/2013 Sb. • Na str. 23 je uvedena možnost získávání cenových údajů z kupních smluv z databáze ČUZK. Byla opomenuta možnost získávat cenové údaje pomocí dálkového přístupu. • V práci se vyskytují sporné výpočty a nepřesnosti a proto i přes jinak kladné hodnocení doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103760