SVOBODA, R. Marketing realitních kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Předložená diplomová práce působí ne příliš logickým a utříděným dojmem. Tento dojem se prolíná snad všemi částmi a vzniká zde spousta nejasností. Mimo těchto nejasností je zde také citelný odklon od stanovených cílů a z toho plynoucí nedopracování některých částí. Práci jako celek hodnotím jako podprůměrnou. Více komentářů a poznámek k jednotlivým částem zpracování je zmíněno výše, u hodnocení konkrétních kritérií. I přes výše zmiňované nedostatky práci doporučuji k obhajobě a prosím o zodpovězení následujících otázek: 1) Jak byste popsal marketingový mix popisované realitní kanceláře z pohledu 7P i 4C. 2) Jak se dá definovat typický zákazník RK? Jaké jsou jeho potřeby, očekávání a motivy k využití RK? Jak se těchto znalostí cílového segmentu dá využít pro nastavení vhodných marketingových aktivit? 3) Jakou roli hraje pro RK outdoorová reklama? Jak je využitelná tato forma marketingové komunikace při označování nabízených nemovitostí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání E Cíl ze zadání práce se plně neshoduje s cílem, se kterým autor pracuje dále a uvádí jej v kapitole 2 (str.3). Práce pak naplňuje jenom část stanoveného cíle.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem E Teoretické poznatky jsou v práci zpracovány na velice nízké úrovni. Autor zde extrémně povrchně popisuje definice z oblasti marketingu. Vymezení pojmů se kterými marketing pracuje lze vnímat jako nedostačující. Bylo vhodné definovat minimálně pojetí marketingového mixu, resp. marketingového mixu ve službách/na realitním trhu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E Autor se v analytické části práce zaměřuje zejména na marketingovou komunikaci. Marketingovou komunikaci lze samozřejmě vnímat jako klíčovou součást marketingových činností; nicméně vzhledem ke stanovenému názvu a cílům práce bylo vhodné analyzovat např. celý marketingový mix. Analytická část pak působí nekompletně i z důvodu, že analýzy neobsahují komentáře výsledků (např. dotazníkové šetření). Analýza možností marketingové komunikace na realitním trhu lze pak vnímat jako relativně solidně provedenou.
Odborná úroveň diplomové práce D Práce jako celek působí spíše podprůměrným dojmem co se odborné úrovně týče. Z pohledu marketingu pak chybí vymezené marketingových pojmů i jejich využití.
Přínos pro praktické i teoretické využití E Práce jako celek se zdá prakticky spíše nepřínosnou. Bylo zde dobré doporučení podrobně rozpracovat na úrovni celého marketingového mixu. Z pohledu využitelnosti posouzení marketingově komunikačních nástrojů (doporučení, který z nich je nejvhodnější) lze výsledky vnímat jako prakticky nejpřínosnější. O přínosu teoretického využití práce lze pouze polemizovat. V případě, že by autor doplnil práci o všechny možné marketingové aktivity, dle cílů práce, a celek přehledně a logicky utřídil, tak by práce byla zcela jistě přínosnou.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Autor v práci využívá množství víceméně relevantních informačních zdrojů. Bohužel jejich uvedení a citování není zcela v pořádku. Např. v tabulkách, které jsou součástí analýz/návrhů autor uvádí jako zdroj vlastní zpracování, ale je zde zřejmé, že informace např. o cenách jsou odněkud převzaty/získány.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Práce má ne příliš logickou a přehlednou strukturu. Odborná jazyková úroveň práce se jeví spíše podprůměrnou.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Milichovský, František

Vzhledem k celkovému zpracování diplomové práce na zvolené téma a po zodpovězení všech níže uvedených otázek je možné diplomovou práci akceptovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E Diplomová práce je v základní myšlence správná. Její zpracování je však na slabé úrovni, jelikož jsou jednotlivé části zaměňovány, čímž se vytrácí celková logika teoretické struktury. V případě zpracování analytické části je obtížné ji vyhodnotit, jelikož je rozdělena zcela nelogicky do teoretické části, návrhové části a části analýzy. Nelze jednoznačně vymezit, zda je zpracování dostatečné, protože v případě vyvozování závěrů nejsou tyto závěry podloženy nebo velmi slabě.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce E Základní struktura a postup řešení diplomové práce je adekvátní k zadanému tématu. V rámci realizace daného postupu se však diplomant od dané struktury odklonil, čímž dosáhl nekonzistentního výsledku. Diplomant mapuje marketingové okolí podniku, ale při prováděné analýze toto okolí v podstatě ignoruje, čímž není schopen vyvozovat fundované závěry a vytvářet relevantní návrhy. Návrhy, resp. uvedená doporučení, představují pouze základní nápady, na něž je možné se při realizaci marketingové a komunikační kampaně zaměřit. V rámci uvedených návrhů pak není řešena změna v rámci ostatních základních prvků marketingového mixu. Na základě těchto argumentů lze tak označit naplnění cílů na slabé uspokojivé úrovni.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E Diplomová práce nedosahuje ani standardní úrovně, která je požadována na vysokoškolské kvalifikační práce. Diplomová práce je ve svém zpracování velmi nekonzistentní, při jejímž vytváření jí byla věnována velmi nízká pozornost ze strany diplomanta. Základní podoba a struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu, ale samotná realizace je na minimální úrovni přijetí. Diplomant vyvozuje závěry, pro něž nemá žádné podklady. V případě výsledků dotazníkového šetření pak uvádí výsledky bez jakéhokoliv vysvětlení a interpretace. Diplomant používá nevhodným způsobem zvolený citační styl, čímž dochází ke kolizi podstaty tohoto stylu.
Obtížnost a správnost řešení E Zpracování tématu marketingu v realitních kancelářích není samo o sobě obtížné a náročné. Pro správné vypracování je klíčové držet se základní struktury tématu, kdy je prováděna analýza jednotlivých oblastí celkového marketingového prostředí (diplomant jej uvádí v kap. 3.1.2, s. 6-7). V této struktuře je vyžadováno postupovat od obecného okolí (využití analýza PEST) přes oborové okolí (analýza konkurence, dodavatelů a zákazníků) až k analýze vybraného podniku. V tomto směru je řešení diplomové práce na neakceptovatelné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití E V předložené podobě má diplomová práce jako celek minimální praktický přínos, jelikož je zpracována ve všech částech velmi neurčitě. Návrhová část práce obsahuje v zásadě pouze nápady, které by bylo možné zrealizovat Pro případné praktické využití těchto nápadů je nezbytné je plně rozpracovat a zhodnotit.
Odborná jazyková úroveň D Diplomová práce obsahuje gramatické chyby a používá neujasněnou terminologii. Tím je dosaženo uspokojivé jazykové úrovně.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Z hlediska formálních náležitostí dosahuje práce lehce podprůměrné úrovně. Jednotlivé objekty nejsou sjednocené, diplomant zbytečně vynechává místo, čímž neúměrně zkracuje rozsah diplomové práce. Při přepracování formátu by diplomová práce dosahovala počtu 42 stran, což je na úrovni bakalářské práce.
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 104704