LÍZNER, M. Modulární síťové zařízení pro měření a ovládání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cíl diplomové práce byl vývoj univerzálního modulu sloužícího jako základ síťových zařízení pro spínání digitálních výstupů a snímání hodnot ze snímačů. Zadání práce bylo realizováno ve spolupráci s firmou KOUKAAM a.s. Během projektu došlo ke změně volby mikroprocesoru/architektury, to mělo vliv na zpoždění a konečnou realizaci modulu a jeho finální otestování. Prakticky realizovaný modul bude předveden při obhajobě a demonstrováno ověření. Jinak byla diplomová práce realizována. Student pracoval samostatně a iniciativně, konzultace vyžadoval v rozsahu odpovídající zpracovávanému problému a příležitosti. Práce prokazuje studentovy schopnosti činnosti na samostatném úkolu a svojím rozsahem naplňuje náplň diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 39/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Havránek, Zdeněk

Zadání diplomové práce je středně složité, zejména v oblasti hardwarového návrhu modulárního zařízení s ohledem na specifikované vlastnosti, a odpovídá požadavkům a rozsahu pro tento typ práce. Cílem práce je návrh konceptu univerzálního modulárního zařízení pro měření a ovládání po síťi Ethernet a jeho následná praktická realizace. Zadání předpokládá po odborné stránce znalosti zejména v oblasti hardwarového a softwarového návrhu mikroprocesorového zařízení s Ethernetovým rozhraním a odpovídajícími komunikačními protokoly. Je možné konstatovat, že zadání bylo s výhradami splněno. Práce obsahuje kompletní hardwarový návrh, ale ověření funkčnosti realizovaného zařízení popsáno není. Diplomant se pouze zmiňuje, že jednotlivé vývojové komponenty zkonstruoval a testoval samostatně a finální verze celého zařízení je již ve výrobě. Vzhledem k předpokladu, že zařízení má být univerzální, diplomant podle dodané textové zprávy konkrétní firmware nerealizoval a tedy ani neověřoval funkčnost celého zařízení, např. na některé zvolené finální aplikaci. Práce je členěna do 7 kapitol, v celkovém rozsahu textové části 41 stran. Kapitoly na sebe logicky navazují, ale práce obsahuje prakticky jen hardwarový návrh, předpokládané softwarové vybavení je popsáno jen na 3 stranách. Kapitola 3 je pouze přehledová, diplomant zde popisuje všechny zvolené komunikační rozhraní použité na navrhovaném modulárním zařízení. Detailnější popis firmware pro zvoleny mikrokontroler PIC32 není uveden. Těžiště práce je možné spatřit v hardwarovém návrhu, kde diplomant rozebírá zejména volbu vhodného mikrokontroleru, jeho konfiguraci a možnosti programování. Dále popisuje použité komunikační rozhraní RS-232, kontroler a obvody pro fyzickou a linkovou vrstvu Ethernetu, napájení po Ethernetu, návrh napájecího zdroje a jednoduchých digitálních vstupně/výstupních rozhraní. O ověření připojení snímačů pomocí sběrnice 1-Wire, požadovaném v zadání, je pouze krátká zmínka v kapitole 6. Písemný dokument je zpracován relativně pečlivě, objevuje se však několik překlepů. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni. Diplomant se dopouští jen několika terminologických nepřesností, používá např. termín „napěťová hladina“ místo úroveň. Obrázky 4.19, 4.20, 4.21 jsou posunuty vzhledem k textu a zasahují již do další kapitoly, se kterou přímo nesouvisí. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci se schematickým návrhem celého zařízení, návrh desky plošných spojů však v práci uveden není. Přiložené DVD nelze přečíst. Z doložených informací se zdá, že práce je pouze v teoretické rovině, o realizaci firmware mikrokontroleru se lze jen domnívat. Bylo by dobré, kdyby diplomant při obhajobě předvedl, případně jinak vhodně demonstroval implementovanou funkčnost zařízení. I přes uvedené výtky a malý rozsah práce se domnívám, že práce svědčí o jistých inženýrských schopnostech diplomanta a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení dostatečně/E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce E 28/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 39117