KOVÁŘ, J. Pravděpodobnosti porušení keramické součásti s využitím Weibullovy teorie nejslabšího článku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuis, Vladimír

Diplomant se ve své práci zabývá problematikou výpočtu pravděpodobnosti porušení pomocí Weibullovy teorie nejslabšího článku pro různá tělesa, vyrobená z keramiky. Problematiku začal řešit ihned po obhajobě bakalářské práce a v minulém roce prezentoval dílčí výsledky na mezinárodní konferenci Engineering Mechanics 2017. V práci byly vytvořeny modely těles (prutové těleso, válcové těleso a hlavice totální kyčelní endoprotézy) v systému MKP ANSYS a z napjatosti byla vypočtena hodnota pravděpodobnosti porušení buď s uvažováním pouze prvního hlavního napětí, nebo s uvažováním všech tří hlavních napětí. Následně byla provedena detailní analýza výsledků výpočtového modelování a jejich srovnání mezi jednotlivými řešenými variantami. Student práci řešil samostatně a prokázal, že je schopen při řešení problému aplikovat znalosti získané v rámci magisterského studia. Problematiku, která přesahovala náplň studovaného oboru diplomant řešil samostudiem nebo konzultačně na Ústavu matematiky. Celkově lze říci, že práce výrazně překračuje cíle zadání. Práci hodnotím stupněm A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Návrat, Tomáš

Předložená práce se zabývá určováním pravděpodobnosti porušení keramické součásti. Autor při vypracování prokázal výbornou schopnost výpočtového modelování, zpracování výsledků i jejich interpretace. Také jeho práce s literaturou a textové zpracování diplomové práce jsou na velmi vysoké úrovni. Všechny kroky autor komentuje a analyzuje, což svědčí o zvládnutí systémového přístupu při řešení problémů. V práci bych očekával posouzení typu a tvaru prvku na přesnost určení pravděpodobnosti, případně mohla být posouzena myšlenka použití různých sítí pro výpočet napětí a pro určení pravděpodobností. Sám autor uvádí, že výpočet pravděpodobnosti porušení je citlivější na kvalitu sítě než výpočet napětí a proto je nutné použít jemnější síť. Kvalitu sítě, ale autor nijak nespecifikuje. Práci hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109061