POKORNÝ, J. Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním radiálních hydrodynamických ložisek. Námět této práce vzešel ze spolupráce mezi ÚMTMB a firmou Sobriety s.r.o., které se student aktivně zúčastnil. Práce byla se studentem průběžně konzultována a všechny stanové cíle byly průběžně plněny. Diplomant pracoval samostatně, velmi pečlivě, systematicky, musel nastudovat velké množství literatury. Hlavním výstupem práce je navržený a realizovaný algoritmus pro výpočet statických a dynamických charakteristik ložiska. Autor při vypracování prokázal výbornou schopnost výpočtového modelování, zpracování výsledků i jejich interpretace. Také jeho práce s literaturou a textové zpracování diplomové práce byly na velmi vysoké úrovni. Výsledky práce nám poskytují mnoho cenných závěrů, které mohou být využity při řešení podobných problémů. Práci hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šimek,, Jiří

Diplomová práce zpracovává velmi náročnou problematiku, která má značnou důležitost pro praxi. Je zpracována způsobem, který tvoří dobrý základ pro její další rozšíření, např. v rámci doktorandského studia. 1. Cíle zadání – rešerše současného stavu, návrh algoritmu řešení, výpočet statických a dynamických parametrů ložiska – byly beze zbytku splněny. Vypočtené provozní parametry ložisek byly navíc porovnány s jinými metodami řešení. 2. Nároky na řešení daného problému jsou vysoké a vyžadují znalosti z oblasti proudění kapalin i dynamiky. Diplomant vychází z Navier-Stokesových rovnic a po zavedení obvyklých předpokladů dochází k Reynoldsově rovnici pro radiální ložisko konečné šířky. Volba numerického řešení Reynoldsovy a energetické rovnice metodou sítí je zřejmě pro daný případ optimální. Postup řešení počínající analýzou rovinného případu klínové mezery s přechodem k radiálnímu ložisku umožňuje diplomantovi lepší pochopení procesů odehrávajících se v tenké mazací vrstvě. Logický je také postup od izotermického řešení k řešení uvažujícímu změny viskozity maziva v závislosti na teplotě. 3. Originálním přínosem diplomanta je především uvažování změny hustoty maziva při změnách teploty. Obvykle se při tzv. termo-hydrodynamickém výpočtu uvažují pouze změny viskosity, ale nikoli změny hustoty maziva. Přínosem práce je rovněž zpracování výsledků v závislosti na některých konstrukčních parametrech analyzovaných ložisek. O aktivním přístupu diplomanta k problematice ložisek svědčí skutečnost, že se nespokojil s řešením nejjednoduššího případu cylindrického ložiska, ale vytvořil řešení pro častěji používaná víceplochá ložiska. Velmi zajímavé je srovnání průběhu tlaku bez vlivu teploty na viskozitu a s uvažováním tohoto vlivu. 4. Diplomant pochopil důležitost dané problematiky pro bezpečnost provozu rotačních strojů. Při analýze vlastností cylindrických a víceplochých ložisek dospěl k rozumným hodnotám funkčních parametrů, a to jak statických tak i dynamických. Při výpočtu poměrů v klínové mezeře i ve filmu radiálního ložiska používá na rozdíl od některých případů z dostupné literatury reálných provozních parametrů. To mu umožňuje správně interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich platné závěry. 5. Vzhledem k tomu, že výstupy programů vypracovaných v rámci diplomové práce poskytují rozumné výsledky, lze je použít v praxi. Pro bezpečné použití je samozřejmě nutné ještě další ověření srovnáním s výsledky jiných výpočtů a experimentálních měření a případně provést určité korekce. To je ovšem podmínka nutná pro zavedení všech nových výpočetních postupů. 6. Práce je uspořádána logicky, podle toho jak řešení postupovalo, a obsahuje všechny formálně požadované náležitosti. Pro sledování výpočetních postupů je přínosné uvedení příslušných vývojových diagramů programu. 7. Grafické zpracování diplomové práce má vysokou úroveň, což platí zejména o grafickém znázornění vypočtených tlakových a teplotních polí. 8. Diplomant uvádí 13 literárních podkladů, z nichž většina je z pochopitelných důvodů cizojazyčná. Již samotné opatření většiny těchto podkladů je poměrně komplikovanou záležitostí. Získaná orientace v cizojazyčné literatuře bude dobře využitelná i pro další studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108829