LÉTALOVÁ, K. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka se věnuje stále aktuálnímu tématu optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele působícího v odvětví stavebnictví, který se potýká se zvýšenou potřebou práce pouze v určitém období. Teoretická část zpracovaná z dostatečného množství literárních pramenů tvoří logické východisko pro další části práce. Analytická část obsahuje posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od podnikatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. V návrhové části studentka osvědčila schopnost interpretovat poznatky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Text má dobrou jazykovou úroveň, je vhodně strukturovaný, srozumitelný, logicky uspořádaný a čtivý. Studentka užívá správně odbornou terminologii. Studentka zcela splnila cíl dle zadání a předložila několik návrhů řešení daného problému, přičemž zhodnotila jejich klady i zápory, ekonomické hledisko i realizovatelnost. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nádeníčková, Kateřina

Hodnocená práce je zpracována pečlivě, autorka se snaží nahlédnout na problematiku koplexně . V obecné části práce studentka prokázala dobrou znalost a orientaci v legislativním rámci zkoumané problematiky. V analytické části práce autorka zanalyzovala v potřebném rozsahu okruh problemů, se kterými se kontrétní zaměstnavatelé musí potýkat a komplexně se zabývala možnými řešeními. Vzala v úvahu všechny varianty pracovněprávních vztahů, zhodnotila klady i zápory, současně vyčíslila ekonomickou náročnost a vyjádřila se i k realizovatelnosti. S navrženými doporučeními pro zaměstnavatele se mohu jako jako jednatelka stavební společnosti víceméně ztotožnit. Bakalářská práce svědčí o tom, že autorka studiem nabyté teoretické znalosti dokáže dobře využít prakticky, konkrétní problém je schopna správně zanalyzovat a navrhnout komplexní řešení, s přihlédnutím ke všem možnostem, které jsou v současném legislativním rámci možné. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111916