ŘEHOŘOVÁ, I. Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Otázky k obhajobě: 1) z jakých údajů byl zjištěn vývoj tržeb a vývoj investic ve firmě ve sledovaném období? Z přílohy č.10, která je uvedená jako zdroj, se potřebné údaje k výpočtu nedají zjistit 2) jaké jsou povinné součásti účetní závěrky? Na str. 25 je uvedeno nesprávné vymezení obsahu účetní závěrky 3) který účetní standard byl použit při zpracování bakalářské práce. V seznamu literatury je uveden pod (3) bez specifikace

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Křížová, Zuzana

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena i určitá vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce tím splňuje požadavky kladené na závěrečné bakalářské práce, proto ji doporučuji k obhajobě s následující otázkou: Bylo by možné uvažovat o využití tzv. zpětného leasingu pro řešení problému financování popisovaného ve Vaší práci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním dobře naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka postupovala správným způsobem a ke splnění zadaného cíle využila adekvátní metody, se kterými se seznámila v průběhu výuky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Škoda, že se autorka v praktické části práce omezila jen na modelové výpočty na úrovni seminární práce, protože komplexnější závěry pak z nich vyvodit logicky nelze.
Praktická využitelnost výsledků D Praktická využitelnost výsledků je snížena z výše uvedeného důvodu zjednodušených závěrů praktické části práce.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Vyjadřování v odborném jazyce je v textu práce na poměrně dobré úrovni, je však patrný zřetelný stylistický rozdíl mezi teoretickou a praktickou částí práce. Teoretická část práce je navíc příliš heslovitá, chybí jí určité propojení a komparace zdrojů. Není také zřejmé, proč je tak omezený rozsah textu na str. 12, 24 a dalších.
Práce s informačními zdroji C Pokud se týká práce s literaturou, zpracování citací a přehledu bibliografie, vyhovuje tato práce požadavkům normy ČSN ISO 690.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 111879