VLAŠICOVÁ, I. Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Otázka: Jak by se projevilo v případě varianty s.r.o., kdy navrhujete minimální mzdu 11 000 Kč, zákonné zvýšení minimální mzdy v roce 2018 na částku 12 200 Kč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tučková, Petra

Předložená bakalářská práce plně odpovídá zadání. Použité metody odpovídají znalostem studenta třetího ročníku bakalářského programu. Předem stanovené cíle práce byly splněny. Celková forma práce je na vysoké jazykové i odborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112033