JAVORSKÁ, K. Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality vybraných druhů masných výrobků dostupných na českém trhu. Byla posuzována celková senzorická kvalita vzorků a vybrané charakteristické vlastnosti: barva, vzhled v nákroji, vypracování, textura, chuť, vůně, slanost a křehkost pomocí různých typů stupnic. Senzorické hodnocení je specifická disciplína, studentka velmi dobře zvládla metodiku i provedení, samostatně si připravovala vzorky, organizovala průběh hodnocení a správně vyhodnocovala získané výsledky. Projevila velkou míru samostatnosti, pracovala pečlivě a svědomitě. Prostudovala množství literárních zdrojů, jak odborné články a monografie v anglickém jazyce, tak i přehledné internetové zdroje. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia. Celkovým výstupem je původní ucelená studie s originálními výsledky, jejímž cílem bylo monitorovat preference českých spotřebitelů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sůkalová, Kateřina

Studentka Kateřina Javorská se ve své bakalářské práci zabývá senzorickou jakostí vybraných druhů šunky. Literární přehled je zpracován přehledně s minimálním počtem stylistických a gramatických chyb, avšak je velmi stručný. Kapitola 2.2 Senzorická analýza je popsána pouze obecně a není zaměřena na senzorické hodnocení masných výrobků. Číselné řazení citací v textu by mělo být vzestupné, nikoliv v „cik-cak“ uspořádání. V experimentální části jsou senzoricky hodnoceny vybrané charakteristické vlastnosti několika druhů vepřové dušené šunky. Výsledky jsou statisticky zpracovány a přehledně prezentovány v grafech se stručným komentářem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49778