STRAKOVÁ, K. Design biolampy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - B. Koncepce využívající organické tvarosloví posouvá produkt do sjednoceného výrazu jednotlivých funkčně odlišných částí bez nesourodých prvků. Základem stojanu jsou dvě propojené prohnuté trubky s logicky tektonicky rozdílným průměrem (40 mm u stojné nohy, 30 mm u ramene). Kryt mezi nimi je s ohledem na plynulost napojení stojny a ramene ve všech polohách řešen ze tří částí. Středová manžeta překrývá kloub s ozubením a aretací a kabeláž. Toto řešení hmotově vyvažuje celek a vytváří třetí důležitý objem mezi ústřední hlavou biolampy a podvozkem. Podvozková část v půdorysném tvaru X s vytaženými dvěma rameny výrazně šikmo vpřed zajišťuje stabilitu a dostatečný pedipulační prostor. Inovativní je členění hlavy s fotonickým displejem na sedm segmentů s dominantní centrální částí na kulovém kloubu, což dovoluje přesnější individuální nastavení dle konkrétního stimulovaného místa na těle (než je tomu u současného Biostimulu BS 501 se třemi díly). S ohledem na výrobu je návrh sice náročnější než stávající produkty, ale nabízí uživatelsky přívětivý výsledek a pohled na možný další vývoj v této oblasti. Pozitivně hodnotím též barevné varianty i výraznější finální návrh, zpracování detailů a fundovanou rešerši včetně návštěvy nemocnice. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design biolampy v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Paliatka, Peter

Autorka práce predkladá projekt, ktorý po formálnej stránke v celom rozsahu zadania spĺňa predpísané kritéria diplomovej práce. V analytickej časti si našla optimálne východisko pre finálne riešenie dizajnu. Analytická časť práce je spracovaná na odbornej úrovni v ktorej je zahrnutá aj časť medicínskej analýzy problému. Tvarové riešenie produktu je postavené na organike. Celková kompozícia pôsobí harmonicky, štvorramenná podnož má miernu hmotovú prevahu nad celkovou kompozíciou ramien biolampy. Autorka ponúka viacero farebných variant na veľmi dobrej úrovni. Moje výhrady smerujú k aretačnému ovládaču, ktorý má diskutabilné konštrukčné riešenie, podobné koncepty polohovania kĺbu skôr využívajú systém pevného tiahla alebo oceľového lanka uloženého v ohybnom kovovom obale používaných na bicykloch, tento problém je skôr okrajový. Sporne sa javí krycia manžeta kĺbu, ktorá sa v extrémnych polohách bude nežiaduco deformovať.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109178