PAŽITNÝ, M. Design ručně vedeného vibračního válce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresu - A. Student přistoupil k designu ručně vedeného vibračního válce velmi poctivě, mezi jeho designovými studiemi jsou i další zajímavé možnosti, jak design řešit. Prokázal tu i dostatečnou míru epatie směrem k obsluze a ovládání stroje. Hmotu malého silničního stroje pohybujícího se krokem nakonec tvaroval uměřeně s určitou mírou dynamiky (která tu ovšem není nepostradatelná - nicméně přispívá k individualitě stroje), i některé prvky (např. rámování blatníků) jsou možná až přehnaně dekorativní - ale i když se v hrubém stavebním provozu toto vše nijak výrazně neuplatní, tak to může mít velmi pozitivní zejména marketinkový efekt - stroj prostě vypadá pěkně. Rovněž oceňuji autorovu myšlenku o robotizaci stroje (s dálkovým ovládáním) vhodnou pro některé typy a prostředí práce s válcem. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design ručně vedeného vibračního válce v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chorý, Tomáš

Tvarové řešení vibračního válce představuje kombinaci tradičně řešené horní části stroje a podvozku, který je opatřen tenkými žlutými linkami. Linky podvozek nepřirozeně odlehčují a zjemňují – dochází tak k opticky obrácenému vnímání hmoty stroje (horní část je „těžší“ než ta spodní a celek působí trochu jako kočárek). Postrádám kresebnou dokumentaci procesu navrhování. Naturalistické logo neladí s výtvarným řešením stroje. Barevnost odpovídá požadavkům na zvolený typ techniky. Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 108625