KULÍK, J. Elektromagnetická interference kardiostimulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Zadání diplomové práce je z klinického pracoviště Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Diplomantovi byl přidělen stálý konzultant MUDr. Sepši,, který mu poskytoval nezbytné informace z medicínské oblasti. Diplomant se pravidelně dostavoval ke konzultacím, na kterých referoval o průběžném stavu řešení diplomové práce a navrhoval další možné postupy, kde a jak testovat odolnost kardiostimulátorů. Byl samostatný, zajišťoval termíny měření na pracovišti Akademie věd ČR. Spolehlivě plnil své povinnosti a zadané úkoly řešil zodpovědně a ve stanoveném termínu. Po celou dobu měl diplomant aktivní přístup k řešení úkolů a zájem o problematiku, o čemž svědčí účast ve fakultním kole soutěže soutěže EEICT 2008, kde se umístil na 3. místě v kategorii magisterských prací a také to, že společně s MUDr. Sepšim i po odevzdání DP stále realizují další varianty zkoušek odolnosti implantabilních kardiostimulátorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání A 48/50
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Dané téma je časově i odborně dosti náročné a zahrnuje v sobě několik oblastí. Diplomant musel nastudovat problematiku kardiostimulátorů a elektromagnetické interference. První část je věnována shrnutí jednotlivých částí navazujících na danou problematiku. Dále diplomant popisuje prováděné experimenty a jejich modifikace v závislosti na možnostech a dosažených výsledcích. Jednotlivým částem je věnován odpovídající rozsah. Zadání bylo splněno, možná mohla být v závěru práce v ucelené formě uvedená metodika po korekcích plynoucích ze získaných zkušeností. Práce má dobrou úpravu a obsahuje jen menší množství překlepů. Práce je dosti náročná a diplomant při jejím řešení prokázal inženýrské schopnosti, navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 11730