SIJKOVÁ, S. Robotický stolní fotbal - optimalizace snímání hrací plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lang, Stanislav

Přikládám vyjádření Ing. Pavla Vávry, odborného konzultanta z firmy B+R Automatizace, s r.o.: „Studentka Simona Sijková měla za úkol optimalizovat vyhledávání míčku pomocí inteligentní kamery od společnosti Cognex na stolním fotbalu, který je určen pro prezentační účely firmy B+R Automatizace, s r.o. Na tomto úkolu pracovala samostatně. Postup i výsledky konzultovala nejen v naší firmě, ale i s odborníky firmy Smart View s.r.o. Navrhla mechanické uchycení kamery nad hrací plochou a tmavou hrací plochu pro vylepšení kontrastu s bílým míčkem. Navržený koncept úspěšně ověřila při hře.“ K vyjádření odborného konzultanta doplním, že studentka vhodnými optimalizacemi snímané scény a použitých funkcí inteligentní kamery docílila až zdvojnásobení frekvence vyhodnocování polohy, což považuji za velmi dobrý výsledek. Chválím rovněž rešeršní část práce, která je dobře strukturovaná, ucelená a čtivá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Parák, Roman

Študentka Simona Sijková v svojej bakalárskej práci rieši problém optimalizácie snímania hracej plochy robotického stolného futbalu, respektívne detekciu objektu v reálnom čase pomocou inteligentnej kamery Cognex. Riešenie problému vyžadovalo obsiahlu rešerš v oblasti priemyslených kamier, ktorá bola v konečnej časti zameraná na vybrané riešenia firmy Cognex. Študentka ďalej opísala súčasný stav riešenia robotického stolného futbalu, pri ktorom sa zamerala na analýzu súčastného nasvetlenia hracej plochy, umiestnenie kamery a rozbor algoritmu. Výsledokom práce bola úprava mechanického riešenia, ktorá zahrňovala úpravu umiestnenia kamery nad hraciu plochu, taktiež pokrytie plochy matnou čiernou fóliou. Študentka v práci navrhla tri nové spôsoby optimalizácie vyhľadávania, a v konečnom dôsledku vybrala ten najlepší (podotknem, že všetky tri spôsoby zaznamenávajú lepšie výsledky ako predošlá práca). Optimalizácia finálneho riešenia zaznamenala veľký pokrok oproti minulému roku, čo malo za následok zrýchlenie vyhľadávania objektu na hracej ploche a teda zlepšenie celkového riadenia robotického stolného futbalu. Písomná časť práce, rovnako ako ja praktická je na vysokej úrovni. Vyzdvihujem úpravu písomnej časti a gramatiku. Predloženú prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím známkou A/výborne.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108532