ČERVINKA, P. Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Jedná se o kvalitní diplomovou práci, diplomant prokazuje analytické schopnosti, jakož i syntetické. Oceňuji skloubení poznatků z oblasti řízení rizik a problematiky kvality a zejména použití Taguchiho přístupu k finančnímu vyjádření přínosů z návrhů, které budou uplatněny ve firmě. Doplňující otázka: Jaká rizika spatřuje diplomant v implementaci svých opatření ve firmě?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chládek, Libor

Diplomant se ve své práci zabývá riziky výroby mající dopad na zmetkovitost výroby firmy která vyrábí autosedačky. Předpokládám, že firma na trhu funguje jako monopson, či oligopson, čímž bude zcela závislá na jediném či malém počtu odběratelů, kde spatřuji velké riziko v tlaku na snižování ceny, potažmo nákladů a na udržování kvality. Toto riziko nebylo rozebráno více dopodrobna, naproti tomu byla dobře analyzována rizika výroby. Po formální stránce práce splňuje propracovanou teoretickou a praktickou část. Práce odpovídá požadavkům, nejsou shledány vážné nedostatky a doporučuji práci jako dobrý podklad k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Odborná jazyková úroveň A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 107970