KANDEROVÁ, P. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Diplomová práce se zabývá řízením rizik v oblasti marketingové komunikace s cílem návrhu zlepšujících změn komunikačního mixu. Postup řešení odpovídá tématu práce. Studentka popsala podnikatelských subjekt, provedla analýzy marketingového makroprostředí a mikroprostředí a posoudila stávající úroveň rizik jednotlivých faktorů. Na základě zjištěných výsledků vypracovala návrhy na zlepšení komunikačního mixu odpovídající sníženým rizikům. Realizaci návrhů studentka taktéž finančně vyjádřila. Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a nejsou v ní žádné nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě závěrečné práce: 1) Za jakých podmínek by mohla fungovat spolupráce s kantýnou v Piešťanech? 2) Nemáte obavy u ankety na výrobu piva prováděné přes Facebookové stránky, že ji určitá skupina (například recesisté) zmanipulují? Budou výsledky pro pivovar závazné?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klinková, Jana

Autorka se v rámci diplomové práce zaměřila na problematiku lokálního pivovaru, analýzy jeho rizik a následné praktické doporučení komunikačního mixu. Diplomová práce má velmi dobrou logickou strukturu. Teoretická část práce objasňuje a vysvětluje všechny pojmy a modely důležité pro vypracování praktické části. Autorka pak tyto modely úspěšně aplikuje a zpracovává do velmi dobře strukturované analyzy rizik. U analýzy rizik taky oceňuji detailní zpracování a její hloubku. Ze zpracování diplomové práce vyplývá, že je autorka znalá problematiky řemeslného pivovarnictví a lokality, ve které se pivovar nachází. Velmi oceňuji spolupráci autorky přímo s majitely pivovaru, to se pak odráží i v návrhu nového komunikačního mixu, který obsahuje návrhy řešení, jež jsou pro majitele pivovaru snadno finančně dostupná a poměrně snadno aplikovatelná. Velmi kladně pak oceňuji nápady na podporu prodeje - na filmové večery, věrnostní program a koncept Grill&beer.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 104441