GROCHOLOVÁ, A. Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vymazal, Tomáš

Diplomová práce je zpracována velmi dobře a přehledně. Práce vznikla jako reakce na požadavek z praxe a ukazuje na velmi efektivní fungování ÚMČ BS obohacené o management rizik. Diplomantka pracovala aktivně, pilně a samostatně. Domnívám se, že diplomová práce splňuje požadavky VUT v Brně na závěrečnou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce naplnila cíle a rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována velmi pečlivě a přehledně. Jsou zde zpracovány jak poznatky získané studiem, tak i samostudiem.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Zpracování analytické části je zpracováno velmi dobře. Podklady jsou zařazeny a použity jasně, přehledně a logicky. Vstupní data získaná zpětnou vazbou z praxe jsou zpracována kvalitně, použité metody jsou adekvátní řešenému problému.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je na velmi dobré odborné úrovni. Vysoce hodnotím rešeršní práci diplomantky.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Řešení diplomové práce časově korespondovalo s přípravou a zaváděním CSR v Úřadu městské části Brno - střed a přispěla k efektivnějšímu průběhu zavádění i evaluaci systému CSR certifikačním orgánem.Práce vznikla za součinnosti celé řady pracovníků ÚMČ BS a diplomantka měla nelehký úkol postihnout všechny relevantní rizika, což se podle mého názoru povedlo.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A K práci z literaturou nemám závažnější výhrady.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání práce vychází z požadavků VUT v Brně a je dodrženo. Texty jsou přehledné, grafy a obrázky řádně popsány. Jazyková úroveň je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koch, Libor

Slovní hodnocení práce: Práce Bc. Grocholové na téma zavedení systému společenské odpovědnosti je dle mého názoru zpracovaná na vysoké úrovni. Práce je vypovídající a popisuje důležité aspekty zavádění zmíněného systému. V práci byly využity vhodné metody pro analýzu rizik. Celkově hodnotím za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 104760