BRÁBLÍK, R. Návrh systému řízení rizik ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o slabší diplomovou práci, ktará je velmi nevyvážená mezi analytickou a návrhovou částí. Velmi dobrá anylýza je doplněná pouze ideovýni návrhy systému řízení rizik. Z tohoto důvodu má práce pouze velmi malou naději na uplatnění v praxi. Pro obhajobu nestanovuji žádné doplňující otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Cílem diplomové práce bylo navrhnout systém řízení v konkrétní společnosti. Diplomant zpracoval velmi dobře analytickou část. Vlastní návrh sice vychází ze spráných postulátů, nicméně je zpracován velmi obecně. To pak vede k malé možnosti využité návrhů v praxi. Cíle diplomové práce jsou tak naplněny pouze z části.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Vychází ze známých teorií a dává tak teoretickou platformu jak k analytické, tak i k návrhové části. Management rizik je zde velmi dobře rozpracován v obrázku 1. To však nebylo promítnuto do vlastních návrhů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část práce je výborná. Postavená je dostatečně kriticky. Jsou použity známé nástroje pro analýzu rizik.
Odborná úroveň diplomové práce D Odborná úroveň práce je dosti nízká. Práce je nevyvážená mezi analytickou a návrhovou část. Jak již bylo řečeno, návrhová část je velmi obecná a postrádá detailnější řešení.
Přínos pro praktické i teoretické využití E Praktické využití práce je velmi sporné. Návrhy dávají pouze ideový návrh k systému řízení rizik v konkrétní společnosti.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce obsahuje velmi dobrý seznam literárních zdrojů. Diplomant se zdroji v textu pracoval a v práci je citoval. Postrádám větší zapojení zdrojů anglických.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Po formální a grafické stránce práce splňuje požadavky na akademickou kvalifikační práci magisterské úrovně. Terminologicky je práce v pořádku. Jazykově nevykazuje zásadní nedostatky.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Káčerová, Jana

Teoretická část je zpracována přehledně, poskytuje dostatečný základ pro zpracování analytické i návrhové části. Analytická část podrobně popisuje stav zkoumané společnosti, technickou i personální vybavenost, postup stěžejních činností a procesů provozovaných společností, na které se práce zaměřuje. Rovněž se zabývá vnějším prostředím a poukazuje na rizika spojená s konkurenčním prostředím i nepřehledností legislativy v oblasti, kde se společnost pohybuje. V analytické části zcela správně vyvozuje ze získaných poznatků velkou škálu rizik, která společnosti hrozí. Tyto podrobné poznatky se však ne zcela promítají do návrhové části. Zde autor sice zcela správně doporučuje společnosti přijmout opatření, ta však v práci

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101657