PRAX, J. Automatizované testování PLC kódu pro TwinCAT 3 PLC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jan

Téma zadání vyplynulo z dosavadních praktických pracovních zkušeností a potřeb studenta. Autor pracoval zcela samostatně a s vcelku profesionálním programátorským zaujetím. Vzniklá knihovna je funkční a přímo prakticky použitelná. Je dobrým základem pro ověření použitelnosti zvolené metody testování a lze oprávněně předpokládat, že knihovna bude nejen skutečně používána, ale že bude také významně rozšiřována. Bohužel autor svoji profesionálně odvedenou praktickou část nepodpořil stejně kvalitním formálním zpracováním, které trpí mnoha nedostatky, z nichž řada byla způsobena až příliš velkou samostatností autora. Je škoda, že výsledný dojem z této kvalitní práce je tím poněkud snížen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Heriban, Pavel

Předložená práce splnila cíle uvedené v zadání. Autor sám upozorňuje na jeden drobný nedostatek, který je potřeba dořešit. Je jím výstup více řádků výsledků testů do textového souboru. Výstup do souboru však není v zadání explicitně uveden, takže není zřejmé, zda by tento nedostatek měl ovlivnit hodnocení splnění cílů. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Projevuje se to už na titulní straně, kde je pro název práce použito patkové písmo a text je nevhodně zalomen v názvu použitého prostředí. Obrázek č. 3 je příliš široký (vytéká až k okraji strany). Na několika obrázcích je obtížně čitelné písmo. Nejednotné je vkládání prázdné strany před začátkem hlavních kapitol. Některým větám není snadné nebo vůbec možné porozumět. Časté je opomenutí interpunkce za vloženou vedlejší větou. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 112423