ŠTĚPÁNEK, M. Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Student zadání práce většinově splnil. Pracoval samostatně, ale některé části práce by potřebovaly hlubší studium literatury. V práci je popsán prototyp měřiče, k jeho použití v praxi chybí možnost externího zadání všech kalibračních konstant. V práci chybí popis programu použitého mikroprocesoru, jak textový, tak grafický - vývojový diagram a pod. Práce obsahuje řadu pravopisných a stylistických chyb, místy je porušen jednotný styl práce (str. 15). Vhodné by bylo důslednější použití citací, (např. str. 10, 11). Z nedostatku času nebyla provedena kalibrace měření rychlosti vůči změně atmosférického tlaku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Vágner, Petr

Student ve své bakalářské práci popisuje návrh a především kalibraci teplotního anemometru a měřiče atmosferického tlaku vzduchu. Získání kalibračních závislostí je poměrně detailně popsáno a jsou zjištěny aproximační vztahy pro výpočet potřebných měřených veličin. V práci chybí podrobnější popis programu mikrokontroléru, který je jádrem zařízení. Také chybí detailnější analýza problémů s rušením od spínaného měniče, což je zmíněno pouze v jedné větě v závěru. Formální stránka práce není úplně v pořádku vzhledem k pravopisným a stylistickým chybám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

eVSKP id 39767