PROCHÁZKA, M. Statistická analýza rizikových indikátorů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Karpíšek, Zdeněk

Diplomant zadání práce splnil v celém rozsahu. Nad rámec zadání nastudoval a aplikoval úspěšně v dané oblasti netradiční metody intervalové analýzy vybraných rizikových finančních ukazatelů dané společnosti. Získané výsledky jsou velmi kvalitní a jsou nesporně přínosem pro praktické aplikace. Diplomant měl výbornou pracovní morálku, byl iniciativní, aktivní a samostatný. Dokládá to také velké množství výpočtů, které samostatně provedl pri zpracování údajů, jejichž výsledky jsou prezentovány v textu práce a zaznamenány v přílohách. Řešení popsané v práci není rutinní a vyžadovalo intenzivní studium literárních zdrojů. Pro obhajobu diplomové práce předkládám tyto otázky: 1. Jaké další metody by bylo možné aplikovat v dané oblasti pro modelování neurčitosti zpracovávaných dat? 2. Byla firma seznámena s Vašimi závěry a jak reagovala?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomant splnil cíle práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část diplomové práce je zpracována na výborné úrovni. Použité metody intervalové analýzy nejsou součástí výuky předmětů, které diplomant absolvoval.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytická část a finanční i statistické zpracování jsou adekvátní problematice konkrétních rizikových faktorů v uvedené firmě.
Odborná úroveň diplomové práce A Komplexní rešení prezentované v práci dokládá jednoznačně její vysokou odbornou úroveň.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je přínosem pro hodnocení dominantních rizikových faktorů podobných podniků a přináší podněty pro rozvoj statistických metod v oblasti užití intervalové analýzy.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace literárních zdrojů i jejich přehled odpovídají vcelku požadavkům normy ČSN ISO 690 a 690-2.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je i po formální stránce kvalitní, je vybavena řadou grafů a tabulek, a odborná jazyková úroveň je velmi solidní.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jančíková, Kateřina

Diplomová práce řeší běžné téma finanční analýzy, přesto k ní autor přistupuje netradičním způsobem prostřednictvím statistických metod. Teoretické znalosti nejsou zpracováním práce rozšířeny, jde pouze o praktickou aplikaci. Výsledky mají použitelnost pro konkrétní firmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109500