SKOČÍK, M. Posouzení společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň A
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 39115