SOCHOROVÁ, I. Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Staňková, Zdeňka Kanevová

Diplomová práce obsahuje všechny údaje nutné ke splnění cíle diplomové práce, Bc. Ingrid Sochorová osvědčila své znalosti a zkušenosti získané bezplatnou praxí v kanceláři insolvenčního správce a tyto zdárně aplikovala v praktické části této diplomové práci. Úplnost vypracování – Předložená diplomová práce plně odpovídá zadání a řešenému tématu. Posloupnost kapitol tvoří v konečném důsledku ucelený a pochopitelný celek, ze kterého v praktické části lze stanovit jasné cíle a doporučení. Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce – Použité analýzy byly k zvolenému tématu vybrány vhodně. Při aplikaci vybraných analýz byly studentkou realisticky analyzovány skutečné problémy, které jsou ve většině případů hlavní příčinou řešené problematiky. Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody – Vybraná a doporučená literatura a zdroje jsou zpracovány v dostatečném rozsahu na vysoké úrovni. Obtížnost a správnost řešení – Jelikož téma diplomové práce je denně diskutovaným tématem širokou veřejností, kdy každá vrstva obyvatel jej vnímá jiným pohledem, a zároveň často dochází ke změnám v právní úpravě, lze jej považovat za velmi obtížné. Přínos pro praktické i teoretické využití – Diplomová práce, především kapitola 5.2. a 5.3., kde studentka objasňuje zásady půjčování a zadlužování, a vytvořila příručku pro dlužníky, by mohla v praxi pomoci především dlužníkům, kteří již jsou v tíživé finanční situaci a nemají mnoho důležitých informací pro její úspěšné řešení, ale zároveň by mohla pomoci předcházet tomu, aby se lidé do těchto situací nedostávali. Odborná jazyková úroveň – Po formální a jazykové stránce je diplomová práce zpracována kvalitně. Vyskytují se pouze ojedinělé překlepy a chyby, které by bylo možné při pečlivější korekci textu odstranit. Studentka v práci používá odborný výraz „oddlužení“ a současně i hovorový výraz „osobní bankrot“, který v konečném důsledku hovoří o stejné situaci, avšak odborným názvem používaným v odborných textech by měl být pouze pojem „oddlužení“. Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky – Zpracováno velmi srozumitelně a přehledně. Diplomová práce splňuje všechny předepsané náležitosti, hodnotím ji velmi kladně a doporučuji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108558