VYROUBALOVÁ, K. Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüllerová, Barbora

Diplomantka přistupovala ke zpracování své práce po celou dobu aktivně. Využívala konzultací nejenom s vedoucí práce, ale také s odborníky v oblasti ergonomie a s pracovníky ve vybrané firmě. V rámci zpracování současného stavu čerpala z českých i zahraničních zdrojů a logickým způsobem analyzovala a vymezila předmětnou problematiku. Zvolené metody řešení odpovídají požadavkům kladeným na tento typ práce. Výsledky odrážejí poznatky získané při studiu a mají praktický přínos. Na základě uvedeného hodnocení, doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beneš, Martin

Předložená diplomová práce splňuje požadavky na daný typ práce. Práce je srozumitelně členěna do jednotlivých kapitol, které bezprostředně souvisejí s řešenou problematikou. Diplomantka v úvodní části práce zasadila problematiku ergonomie pracovního prostředí do platného legislativního rámce v ČR s návazností na běžně používané systémy řízení BOZP v organizacích. Teoretická východiska diplomantka aplikovala v další části práce na modelovém podniku, který se zabývá poskytováním služeb v oblasti vedení účetnictví a dalších navazujících agend. Diplomantka v práci identifikovala rizika spojená s nevhodným řešením pracoviště daných zaměstnanců z pohledu ergonomie a navrhla možná řešení pro eliminaci nejzávažnějších identifikovaných rizik včetně základního odhadu nákladů na realizaci navrhovaných opatření. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 107013