GUBANI, O. Analýza bezpečnosti v provozu civilního letectví ČR v letech 2003-2010 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Diplomant práci rozčlenil do několika základních částí. V úvodu se zabývá vymezením legislativního rámce nehodovosti civilního letectví, definováním základních pojmů, problematikou šetření leteckých nehod a incidentů, kategorizací letadel a popisem příčin vzniku událostí v provozu civilních letadel. V další části se zabývá vývojem nehodovosti na území ČR od roku 1920 do roku 2010 v jednotlivých obdobích. Data o těchto událostech podrobil rozboru a analýze z pohledu příčin a výskytu dle fáze letu. Výsledky za období 2003-2010 následně porovnal s výsledky s předchozích období. Z fomálního hlediska je možné diplomantovi vytknout několik nedostatků v oblasti gramatické (překlepy a pravopisné chyby), v oblasti stylistické (ne vždy srozumitelné formulace), v oblasti logického uspořádání některých kapitol (např. 6.1.2 a 6.2.3, 6.1.3 a 6.2.2) a v oblasti grafické (nevhodné odsazení textu-podnadpisů, obrázků a odstavců). Tyto nedostatky jsem zvýraznil v posuzovaném výtisku. Přes výše uvedené výhrady a ne zcela kompletní data o událostech z jednotlivých období dospěl diplomant k přínosným informacím o vývoji a příčinách vzniku leteckých nehod v provozu civilních letadel v ČR ve vymezeném období.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Trefilová, Helena

Cílem diplomové práce bylo analyzování leteckých nehod, příčin jejich vzniku a jejich statistické vyhodnocení. Celá analýza je zpracována velmi pečlivě a přehledně a její využitelnost v budoucí praxi či teorii je zde nepřehlédnutelná. Dle mého názoru zde ale chybí vlastní invence pro její další využití, popř. návrhy řešení pro snížení vlivu jednotlivých faktorů. Zpracování diplomové práce je velmi kvalitní, lze jen vytknout drobné pravopisné chyby a u obr. 4 a 5 je uvedeno pouze slovo „odkaz“ místo skutečného odkazu na literaturu. Jinak předložená diplomová práce odpovídá zadání, je na velmi dobré úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49764