KARASOVÁ, S. Management zadluženosti vybraného kraje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Diplomová práce je zpracována standardním způsobem: obsahuje solidní analytickou část s kratším zhodnocením, vlastní návrhy řešení jsou sice zajímavé, ale jejich uskutečnění by záviselo na rozhodnutí kraje (resp. zastupitelstva). Nicméně drobné nedostatky nesnižují výsledky a kvalitu práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněn "dobře" (C).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce formulovaný v zadání i v kap. 1. byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení i použité metody jsou adekvátní tématu i kvalifikační práci podobného typu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Schopnost interpretace výsledků a vyvozování závěrů je dobrá.
Praktická využitelnost výsledků D Praktická využitelnost výsledků je uspokojivá.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti práce jsou velmi dobré, terminologie i jazyková úroveň jsou adekvátní diplomové práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Měrtlová,, Libuše

Autorka čerpá pro teoretickou část informace z monografií domácích autorů a z materiálů dostupných na internetu, v praktické části studentka čerpá z internetových materiálů Kraje Vysočina, MFCR, zejména monitoru státní pokladny, ČSÚ a dalších, které využila pro naplnění cíle práce. Diplomantka zvládla na základě těchto zdrojů provést analýzu rozpočtu kraje ve sledovaném období jak v oblasti příjmů, tak i výdajů a následně i v oblasti financování se zaměřením na rozpočtovou odpovědnost kraje. Na základě této analýzy formulovala doporučení pro orgány kraje v oblasti lepšího využití finančních prostředků v rámci investic. Návrhy jsou doplněné o cenové kalkulace, financování a dopad na zadluženost kraje. Cíl práce vychází ze zadání práce, kdy cílem bylo analyzovat hospodaření a zadluženost Kraje Vysočina a navrhnout reálné kroky k řízení zadluženosti. Diplomová práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly jsou vzájemně provázané. Je možné konstatovat, že výstavba práce vychází ze zvoleného tématu. Tomu odpovídá formulované zadání, stanovení cíle, vytvoření odpovídající struktury a vyvození závěrů. Závěry práce vycházejí ze shromážděných a utříděných podkladů, které jsou následně analyzované podle zadání DP. Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce s daty, jejich získávání, zpracování a interpretace výsledků. Kvalitu citací lze hodnotit jako odpovídající požadavkům na diplomové práce. Škoda, že autorka použila pouze základní metody monitoringu územních samosprávných celků a nezaměřila se i na metody, které by pomohly získat přehled o majetkové,finanční a důchodové situaci kraje a pomohly zlepšit finanční rozhodování a finanční řízení kraje. Jako nedostatek zpracované DP vidím skutečnost, že autorka nepracovala se schváleným plánem dlouhodobého rozvoje kraje a nezdůvodnila, proč navrhuje uvedená konkrétní řešení situace. Jako vhodné bych viděla provedení řízeného rozhovoru s pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina pro o záměrech poskytování veřejných statků v oblasti zlepšení kvality života občanů. Autorka naplnila cíl práce podle schváleného zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111180