PERNICOVÁ, L. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Studentka měla provést analýzu výkonnosti podniku s využitím principů banechmarkingu a navrhnout opatření k udržení případně zlepšení výkonnosti podniku. Analytická část je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem. Návrhová část má velice nízkou úroveň: návrhy jsem velice zjednodušené. V případě investičního projektu bylo potřebné provést zhodnocení návrhu dle metod investičního rozhodování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bartoš, Vojtěch

Autorka ve své diplomové práci provedla zpracování nezávislého hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu. Pro srovnání výsledků společnosti byly vybrány dvě konkurenční společnosti. Pro navržený investiční záměr měla autorka podrobněji rozpracovat způsoby financování a dopady pro společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V tabulkách 18, 19, 20, 23, 25 nejsou uvedeny jednotky.
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111740