GRETSCHELOVÁ, A. Analýza volby umístění sídla dceřiné společnosti z daňového hlediska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Jak by se změnil výpočet daně z příjmů právnických osob, kdyby na Slovensku místo dceřiné společnosti zřídili organizační složku? 2) Jaké problémy by byly spojeny s vedením účetnictví, kdyby na Slovensku místo dceřiné společnosti zřídili organizační složku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Belza, Jaroslav

Diplomantka si vytkla za cíl zanalyzovat významné strategické rozhodnutí o umístění sídla dceřinné společnosti z hlediska daňové zátěže, přičemž volila z České republiky a Slovenské republiky. Tento cíl se jí podařilo splnit. V teoretické části metodou analýzy popsala základní důležitá fakta o daňových soustavách obou států a věnovala se odlišnostem, které v řešeném případě jsou relevantní. Správně zvolila hodnotící kritéria analyzovaného rozhodnutí a položila důraz na klíčovou oblast úrovně zdanění práce. Dále se zabývala problematice zdaněním zisků korporací. Diplomantka se minoritně dotkla i problematiky výše zřizovacích nákladů. Upozornila na problematiku převodových cen. Diplomantka správně uplatnila metodu syntézy a komparace v praktické části práce. Tam na příkladech konkrétních, v praxi hojně se vyskytujících, profesí (účetní, IT analytik a manager) provedla zajímavé srovnání za použití mzdových údajů ze statistických úřadů obou států. Řešené téma je aktuální, neboť v praxi se v době hospodářského růstu vyskytují expanzivní podnikatelské záměry. Závěry práce jsou v praxi vysoce využitelné. Teoretická část je napsána srozumitelně, zejména oceňuji schopnost výborně abstrahovat důležité údaje a rozdíly. Struktura práce je spíše širší, počet chyb v psaní nízký, použitá terminologie vzhledem k popisovaným skutečnostem případná. Diplomant použil daleko více informačních zdrojů, než bylo uvedeno v zadání, což ovšem práci obohatilo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112087