ONDROUŠEK, D. Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Cíle práce nejsou uvedeny přesně dle zadání, ale autor je mírně rozšířil. Charakteristika REX, s.r.o. mohla být obsáhlejší, čímž by se výrazněji ozřejmila především část návrhů. Provedené analýzy jsou zpracovány na velmi dobré úrovni, závěrečné zhodnocení každé z nich vytváří jasná východiska pro sestavní SWOT analýzy. Autor bohužel ve SWOT analýze na str. 87 - 88 neuvádí, z jaké/ých analýz jsou poznatky odvozeny (např.str.88, Hrozby - nízká vyjednávací síla vůči dodavetelům - chybí - viz - závěry Porterova modelu 5 konkurenčních sil). V návrhové části autor v podstatě doporučuje realizovat strategii hledání (WO), avšak neuvádí ani důvody, ani cíl realizace. Předložené návrhy jsou vypracovány v potřebné míře podrobnosti, ale autor je nijak systematicky neseřadil - například dle důležitosti, či náročnosti realizace. Rovněž neuvádí důsledky jejich realizace ( jaké budou přínosy realizace, respektive která slabost bude snížena/odstraněna, jaká příležitost bude reralizací návrhu využita, jaká rizika by realizace návrhů mohla přinést, atp). Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Sestavte pořadí předložených návrhů buď dle naléhavosti, nebo snadnosti či náročnosti jejich realizace a toto pořadí zdůvodněte 2. Vyberte jeden z návrhů a vysvětele jak jeho uskutečnění přispěje k realizaci doporučené strategie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovené cíle byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení je správný. Na základě poznatků z teorie a stručné charakteristiky REX, s.r.o. autor vhodně volenými metodami vypracovává externí a interní analýzy, jejichž závěry jsou použity jako východiska pro sestavení SWOT analýzy. Zjištění plynoucí ze SWOT umožnila autorovi formulovat návrhy, jejichž realizace umožní zlepšit analýzami zjištění stav REX, s.r.o.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V analytické části autor prokázal schopnost interpretovat teoretické poznatky do specifických konkrétních podmínek REX, s.r.o. Závěry z jednolivých analýz jsou použity při sestavování SWOT analýzy, která poskytuje informace o současném stavu REX, s.r.o. a může být východiskem pro analýzu rizik. Doporučená strategie je realizovatelná uskutečňováním návrhů zpracovaných v kap. 4.
Praktická využitelnost výsledků A Pro REX, s.r.o. je praktická využitelnost práce v několika oblastech. Přehledně zpracované dílčí analýzy jsou použitelné samy o sobě, jejich shrnutí do SWOT analýzy odkrývá poměrně velmi objektivně síly, slabosti, hrozby i příležitosti. přihlédnutím ke specifikům oboru podnikání. Navržená strategie hledání - WO se jeví jako v současné situaci optimální. Návrhy jsou zpracovány na úrovni realizovatelnosti, chybí pouze zvážení rizik a stanovení pořadí a organizační zabezpečení, včetně odpvědnosti za realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce je logické a správné. Formální náležitosti práce jsou splněny, pouze cíle práce autor neuvedl přesně dle zadání, ale mírně je rozšířil. Použitá terminologie je vhodná a správná. Odborná jazyková úroveň je mírně snížena tím, že autor občas používá 1.osobu množného čísla (například na stranách 80 - 82).
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Práce s informačními zdroji stejně jako citace je na požadované úrovni. V návrzích uvádí autor teoretické zdroje, které cituje (např. str.99), dle mého názoru by tato část měla být uvedena rovněž v teoretické pasáži diplomové práce.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotný, Zbyněk

Práce má velký potenciál a praktické uplatnění. Některé modely jsou pro konkrétní firmu neadekvátní. Dobře zvolené jsou detailní rozbory výsledků, práci mírně sráží jazykově stylistická úprava.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 110625