KŘENKOVÁ, J. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Oceňuji, že sestavení plánu předchází relativně podrobná analýza, nicméně účel pro který je plán sestavován a jeho analýza jsou chybně vyloženy. Plán nelze sestavovat tak, aby výsledky odpovídaly stanoveným cílům. Navíc řeší plánu je poměrně schématické. K obhajobě připojuji následující otázky: 1. Jaký je teoretický a praktický smysl sestavování finančních plánů? 2. Jaká opatření podnik bude aplikovat, aby dosáhl vytyčených cílů a stanovený plán se naplnil?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Analýza předcházející plánu je relativně podrobná, což oceňuji - podnik je porovnán například se dvěma konkurenty a oborovým průměrem.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Plán je sestavován, tak aby odpovídal výsledné hodnoty splňovaly vytyčené cíle. Projevuje se to například v úpravě očekávaných dob obratu, které jsou sníženy, aby výsledek odpovídal očekávání (str. 102). Hodnocení analýzy plánu (ex ante) pak nemá praktický přínos, navíc nelze mluvit o splnění cílů.
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kuběnka,, Michal

Práce si klade poměrně náročný cíl ve formě navržení podnikového finančního plánu. Teoretická část práce čerpá z menšího ale ještě dostatečného počtu odborných literárních zdrojů a dává dostatečný teoretický základ pro splnění cíle v praktické části práce. Praktická část je po stránce obsahové a metodické rovněž na přijatelné úrovni. Zkritizovat lze nedokončenou větu v anotaci práce a překlepy v textu. I přes náročnost stanoveného cíle práci hodnotím jako dobře zvládnutou a cíle stanovené v úvodu práce jako splněné. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111890