KUČEROVÁ, M. Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě s následujícím doporučením: pro obhajobu diplomové práce si připravte přehlednější členění Vašich návrhů - buď podle časové či finanční náročnosti jejich případného uskutečnění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním vvýborně naplnit, postupovala podle zadání a zabývala se všemi jeho podstatnými součástmi.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A V návrhové části diplomantka shrnuje svoje znalosti získané studiem s poznatky z prostředí vybrané společnosti. Návrhy zahrnují jak úpravu účtování či vykazování, tak i určitá organizační opatření.
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je po formální stránce vyvážená, co se týká rozsahu jednotlivých kapitol a doplňuje ji osm relevantních příloh. Použitá terminologie a vyjadřování v odborném jazyce je také na odpovídající úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Studentka zpracovala zadané literární zdroje a samostatně si vyhledala a doplnila další. Citace jsou zpracovány na požadované minimální úrovni bez uvedení přesných stran zdrojů.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nezval, Pavel

V první části předložené diplomové práce se autorka věnuje teoretickým pojmům,které výstižně charakterizuje a popisuje a které jsou dále používány a navazují na sebe v praktické části diplomové práce.Ve čtvté kapitole se autorka velmi detailně zabývá analýzou společnosti a to i účetní i finanční.Tyto analýzy i následná doporučení budoucího směřování společnosti ukazují na velmi dobré znalosti a orientaci autorky v popisované problematice. Diplomová práce je přehledná,formální i stylistická forma práce je na odpovídající úrovni.Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111976