ŽÁK, S. Elastická analýza stability trhliny ve smykových zátěžných módech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Horníková, Jana

Elastická analýza stability trhliny ve smykových zátěžných módech není doposud ve světě kompletně zpracována, přestože je důležitá při studiu šíření trhlin. Student při řešení zadaného tématu projevil velkou samostatnost, z teorie lomové mechaniky nastudoval části týkající se problematiky smykových zátěžných módů v rozsahu převyšujícím bakalářské studium, většina literatury byla v angličtině. V průběhu práce získal značnou dovednost při využívání jak klasického prostředí ANSYSu, tak prostředí Workbench. Získané výsledky přehledně zpracoval a budou využity při dalším výzkumu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Profant, Tomáš

Bakalářská práce Stanislava Žáka splňuje požadavky ni kladené. Co do obsahu a aktuálnosti řešené problematiky nelze práci nic vytknout, drobné výhrady je možné mít pouze k nízké kvalitě některých obrázků a chybějícím odkazům na ně v první a druhé kapitole. Dále je třeba upozornit na rozsah platnosti LELM komentovaná v odstavci 5.2.2. Platnost vztahu, kdy faktor intenzity napětí je roven součinu aplikovaného napětí a druhé odmocniny poloviční délky trhliny je omezena na případ trhliny v nekonečném prostředí nebo tzv. dlouhých trhlin. Proto neshoda mezi hodnotami součinitelů intenzity napětí vyjádřených tímto vztahem a hodnotami získaných numericky není způsobena platností či neplatností LELM, ale porušením předpokladů pro trhlinu v nekonečném prostředí přítomností vrubu, v případě krátké trhliny ve vzorku, nebo přítomnosti čela druhé trhliny, v případě již dlouhé trhliny generované ve vzorku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49792