KOSTKAN, P. Analýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Michal

Diplomová práce se zabývá analýzou chodu a provozními stavy vybraných uzlových oblastí 110 kV (ČEZ Distribuce, a. s.). Pro tyto uzlové oblasti jsou hledána provozní a technická opatření pro případný přechod z jejich současného samostatného/odděleného provozu na paralelní provoz, tzv. můstkovým zapojením. V souladu se zadáním práce je zde blíže představena související teorie výpočtu ustáleného chodu a stanovení zkratových poměrů, což vhodně uvozuje praktickou část práce. Praktická část uvádí popis vybrané distribuční oblasti, definuje provozy dotčených uzlových oblastí a jsou představeny a diskutovány výsledky realizovaných výpočtů jednotlivých provozů v programu PAS DAISY Bizon, resp. jsou navržena požadovaná provozní a technická opatření. Struktura práce a její zpracování jsou přehledné a členění odpovídá zadání diplomové práce. Návaznost jednotlivých částí práce je také dobrá. Po odborné stránce je práce zpracována dobře, v některých částech však nejsou řešení úplně jednoznačná. Po jazykové stránce je práce zpracována dobře. V práci se vyskytují i překlepy, které však významně nesnižují výslednou kvalitu práce. Student práci konzultoval průběžně a pravidelně během celého akademického roku. Zúčastnil se všech povinných prezentací průběžných činností na diplomové práci, přesto ne vždy byl zřejmý progres při plnění zadání práce. Použitá literatura svým charakterem a počtem odpovídá potřebám diplomových prací. Citace jednotlivých literárních zdrojů se jeví správné a jednoznačné. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 80 b.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kopička, Marek

Diplomová práce navrhuje možnost paralelního provozu dvou uzlových oblastí v DS 110 kV ČEZd – Východ. Na kapitolu Úvod navazuje kapitola 2 a 3, které popisují ustálený chod elektrizační soustavy, resp. přechodové jevy v elektrizační soustavě – jedná se vesměs o rešerše z několika málo léty ověřených informačních zdrojů, které danou problematiku popisují. Dále se práce zabývá popisem, provozem a výpočty v rámci řešených oblastí. Následuje porovnání samostatného a paralelního provozu dvou řešených uzlových oblastí a návrh provozních a technických opatření pro paralelní provoz. Práce je zpracována stručně, nicméně ne příliš přehledně. Vyčerpávající popis zejména kapitol 4 a 5, ale také dalších navazujících vyznívá pro čtenáře poněkud nepřehledně – neuškodilo by, dle mého názoru, lepší, resp. alespoň nějaká dílčí práce se schématy, která by v tomto popisu ušetřila desítky slov, která by se dala využít pro srozumitelnější popis systému. Pro porovnání výsledků v přílohách práce mohlo být použito sloupcových grafů pro zřetelnější rozlišení vzájemných výhod a nevýhod obou porovnávaných variant provozu. Použitím činného rodu množného čísla (my) získávám dojem, že dílo je kolektivní prací souboru osob. Po věcné stránce nelze práci téměř nic vytknout. V díle vidím vlastní přínos studenta a práci hodnotím kladně – 88 body (známka B). I přes kladné hodnocení práce chci definovat 2 otázky oponenta.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 110902