GÁL, R. Systém vzdáleného monitorování teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

Student v rámci dopracování své práce postupoval samostatně a systematicky. Zvýšila se také četnost konzultací jak k řešení vlastního technického problému, tak textové části práce. Zatímco k technickému řešení nemám připomínek a případné nedostatky jsou zapřičiněné pouze nedostatkem času, text práce, tak jak jej student odevzdal je poněkud "rozsypaný". Rozhodně měl věnovat větší péči kontrole po exportu.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Boušek, Jaroslav

Dle zadání práce byl požadován návrh zařízení pro vzdálené monitorování teploty uskladněných živočišných komodit se snímači využívajícími bezdrátové komunikace a s řídící jednotkou umožňující nevolatilní ukládání dat a vzdálenou kontrolu pomocí ethernetového rozhraní. Celé zařízení mělo být ve formě prototypu otestováno. Po odborné stránce je toto zadání středně náročné, je však časově velmi náročné z hlediska požadavku na vytvoření kompletně fungujícího prototypu zařízení a praktického ověření jeho činnosti. Text předložené diplomové práce je psán velmi stručně ale srozumitelně, bez věcných chyb a neobratných formulací. Grafické provedení práce je standardní, drobné chyby se zde však vyskytují, např. v kapitole "2. NÁVRH SYSTÉMU" je pro nadpis použit jiný font než pro ostatní kapitoly. Nutnost monitorování teploty uskladněných hořlavých materiálů je zdůvodněna v krátkém úvodu a v první kapitole, kde jsou také krátce popsány příklady zařízení, které se k tomuto účelu používají. V další kapitole je již zdůvodněn výběr jednotlivých komponent zařízení a je zde také návrh jejich sestavení do funkčního celku. Dle mého názoru jsou komponenty zařízení vybrány optimálně. Návrhu řídících programů je věnována kapitola “3 Programové vybaveni“. Také zde je popis velmi stručný a omezuje se pouze na výčet nastavovaných parametrů a vysvětlení vývojových diagramů. Z popisu realizace prototypu a jeho testováni, je zřejmé, že prototyp zařízení je funkční. K jednotlivým částem konstrukce a celkovému uspořádání nemám zásadní připomínky. Při ověřování vlastností zařízení byl proveden test měření teploty, test měření baterií a měření reálné spotřeby snímače. Tato měření jsou jen orientační, ale provozuschopnost základních částí zařízení tak byla ověřena. Při řešení své diplomové práce pan Radek Gál prokázal, že je schopen popsat a vyřešit problém technického charakteru. Přestože dotažení celého projektu do fáze funkčního zařízení by si vyžádalo více času, než bylo pro diplomovou práci k dispozici, základní vlastnosti zařízení byly na sestaveném prototypu ověřeny. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 112932