FUČÍK, J. Zařízení pro měření aktivity včelstva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Marek

Úkolem studenta v rámci své bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat zařízení pro měření aktivity včelstva. Samotné realizaci předcházela rešerše, které se student ujal i přes svou stručnost svědomitě. Samotná realizace zařízení však neproběhla podle očekávání – studentovi se podařilo pouze odladit inicializaci komunikace mezi mikrokontrolérem a teplotními senzory, nicméně stěžejní část, která spočívá v analýze zvukových projevů, dokončena není. Komunikace mezi mikrokontrolérem a externím systémem pomocí sériové linky také není odladěna. Autor si uvědomuje své chyby a navrhuje řešení, ale bohužel nedochází k realizaci. Práce je v pokročilejším stádiu, než při prvním termínu obhajoby, nicméně je zde stále prostor ke zlepšení. Oproti předchozí verzi je k dispozici alespoň částečná realizace firmwaru, proto zvyšuji své hodnocení o 3 body. Po formální stránce je práce na přijatelné úrovni, vytkl bych pouze poněkud strohé vyjadřování autora, což u technické práce není až takový problém, i když to ubírá na čtivosti. Práci navrhuji k obhajobě s hodnocením 60 bodů ze 100, nicméně musím uznat, že vzhledem k velice pozitivnímu vývoji v rámci prvního půlroku realizace práce jsem čekal lepší výsledek.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Šimíček, Tomáš

Text hodnocení v přiloženém PDF.

Navrhovaná známka
E
Body
57

Otázky

eVSKP id 112927