CEPEK, T. Numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Štumpf, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá numerickými algoritmy pro výpočet inverzní Laplaceovy transformace. V praci jsou použity metody řešící definiční Bromwichův integrál pomocí Fourieriových řad. Autor práce testuje Hosonův, Dubner-Abatův algoritmus a algoritmus založený na aproximaci příslušných integrálů pomocí Simpsonova pravidla na jednoduchých obrazech Laplaceovy transformace (LT), jejichž originál je analyticky znám. Kladně hodnotím autorovu snahu popsat vliv vstupních parametrů jednotlivých algoritmů na invertované originály LT a vývoj vlastního algoritmu využívající Simpsonovo pravidlo. Nicméně tento algoritmus bohužel nebyl uveden do zcela funkčního stavu a jeho implementace by zasloužila hlubší revizi a diskusi, než která je uvedena ve třetím odstavci závěrečné Kap. 5. Student zřídka využíval možnosti konzultace a práce obsahuje několik nedostatků. Je nutno zmínit několik výhrad: 1) str. 12, kap. 3.1: Chybná definice funkce jednotkového skoku. 2) Citace nerespektují normu ČSN ISO 690. 3) Odkazy na neexistující Obr. 30 až 34. (viz str. 38 první a poslední odstavec, str. 39 poslední odstavec, str. 40 poslední odstavec, str. 41poslední odstavec). I přes výše zmíněné nedostatky, autor práce splnil zadání práce a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Dědková, Jarmila

Bakalářská práce je zaměřená na popis principů a analýzu vlastností vhodných postupů numerického výpočtu inverzní Laplaceovy transformace. V práci jsou prezentovány výsledky aplikace Hosonova a Dubner-Abatova algoritmu a algoritmu, který je založený na využití Simpsonova pravidla. Současně je uvedena analýza vlivu vstupních parametrů na výsledky inverze Laplaceovy transformace. Přestože práce obsahuje zajímavé a cenné výsledky, je její kvalita výrazně snížena způsobem zpracování. V práci se vyskytuje řada překlepů, chybná definice Heavisideovy funkce, nepřesné nebo nejasné slovní formulace, chybná interpukce, obr. 30 na str. 38 chybí, číslování obrázků 31 až 34 v textu je chybné, nejsou vždy respektována pravidla typografie, apod. Nicméně zadání považuji za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce E 5/10
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 39774