ZEDNÍKOVÁ, B. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládková, Jitka

jaká rizika při realizaci projektu mohou dle Vašeho uvážení nastat? Jak byste je řešila? V práci používáte k hodnocneí investic metodu Net present value. Proč jste vybrala tuto metodu, popř. jaké další metody znáte?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vrba,, Kamil

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49759