HEMERKA, L. Koncepční návrh malého užitkového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rasch, František

Diplomová práce pana Hemerky se zabývá koncepčním návrhem malého užitkového vozidla. Celá diplomová práce je logicky a přehledně členěna a obsahuje řešení důležitých skupin vozidla. Lze říci, že diplomová práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Píštěk, Václav

Hlavní cíle zadání, tj. zpracovat koncepční návrh, byly v podstatě splněny. U jednoduchách analytických výpočtových vztahů by bylo vhodné uvádět odkazy na literaturu z níž byly převzaty. V přehledu použitých označení chybí řada v textu použitých veličin.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 24590