BEDÁŇ, M. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce jako celek dosahuje úrovně slabšího průměru. I přes uvedené nedostatky ji lze považovat za vhodný podklad pro podnik a je možné ji obhájit. Otázky k obhajobě: 1) Jaké jsou očekávané přínosy z uvedených návrhů (s. 53)? 2) Jsou pro uvedené návrhy relevantní i mzdové náklady? V jaké výši? 3) Jaká kritéria vedla k volbě časopisu Bydlení v rámci PR prezentace (s. 52)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Stanovené cíle bakalářské práce jsou neujasněné. Obě varianty (text a zadání) obsahují stejnou myšlenku, ale formulace je odlišná). Jejich naplnění lze považovat, vzhledem k uvedené návrhové části za adekvátní. Úroveň jednotlivých návrhů je na průměrné úrovni a zasluhovala by větší pozornost.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvoleny teoretický postup a samotná struktura bakalářské práce odpovídá zadanému tématu. Jednotlivé části bakalářské práce obsahují určité neujasněnosti v používané terminologii. Provedená analytická část odpovídá běžným standardům, které jsou kladeny na VŠKP. Vzhledem ke zpracování má však určité rezervy. Návrhová část práce je na slabé úrovni, i přes její možnou použitelnost.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Bakalářská práce obsahuje odpovídající metody, které lze považovat za standardní při zpracování zadaného tématu. Jednotlivé oblasti analytické části jsou vypracovány na různorodé úrovni. V případě vyhodnocení údajů z vnitřního prostředí podniku (kap. 3.1-3.3) lze spatřovat nedostatky v popisu nabízeného sortimentu (kap. 3.2), o němž bakalant píše v rámci návrhové části. V případě vnějšího okolí lze jednotlivé části považovat za dostačující pro vytvoření ucelených závěrů. Současně postrádám širší okomentování dosažených výsledků provedeného dotazníkového šetření.
Praktická využitelnost výsledků D Praktická využitelnost uvedených návrhů je na průměrné úrovni, jelikož v uvedených návrzích není využito srovnání uvažovaných variant a je vzata pouze jedna možnost. Současně není jednoznačně uveden důvod pro tuto volbu. Z hlediska vhodného cílení uvádí bakalant dvě skupiny zákazníků (kap. 3.5), které však nejsou vyčísleny. Tím pádem také není možné specifikovat možný dosah nových kampaní.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V návaznosti na kladené požadavky na formátovou stránku obsahuje práce určité nedostatky (formát tabulek, nečitelnost některých obrázků). Bakalářská práce má současně větší výskyt překlepů, slabší jazykovou stránku a sjednocenou terminologii v jednotlivých částech.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité informační zdroje a jejich použití v práci v podobě citací je na odpovídající úrovni. Určitý nedostatek je v tom, že seznam zdrojů na konci práce není abecedně seřazen, čímž může docházet k vytváření dojmu plagiátu.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Mráček, Pavel

Práce obsahuje dva cíle, které spolu zdánlivě nesouvisejí. Cíl práce v zadání a cíl práce v kapitole 1.1. Pravděpodobně nedošlo k aktualizaci zadání vzhledem k termínu obhajoby práce. S trochou důvtipu však lze vnímat podobnou podstatu obou uvedených cílů. Samotná práce pak pocitově směřuje směrem k cíli stanovenému (aktualizovanému) v kapitole 1.1. Analytická část mohla mj. podrobněji popsat chování konkurentů zejména v oblasti marketingové komunikace. V kapitole 4.1 "Cíle Nového komunikačního mix" lze podle názvu očekávat nastavení cílů nově navrženého/upraveného komunikačního mixu, ale bohužel se zde tyto nenacházejí. U návrhů bylo vhodné jasně odůvodnit volby navržených variant, dodavatelů i stanovených částek. Celkově si návrhy zasloužili podrobnějšího rozpracování, aby v případě realizace nebylo potřeba vymýšlet další postupy. I přes výše uvedené výtky může být práce inspirací pro analyzovanou společnost. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíl práce v zadání a cíl práce v kapitole 1.1 spolu příliš nekorespondují. Pravděpodobně nedošlo k aktualizaci zadání vzhledem k termínu obhajoby práce. S trochou důvtipu však lze vnímat podobnou podstatu obou uvedených cílů. Návrhy uvedené v práci směřují k naplnění stanoveného cíle z kap. 1.1.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je využito standardních, adekvátních metod. Postup řešení lze označit za smysluplný a správný.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D Výsledky práce lze vnímat jako prakticky přínosné. Při hlubším propracování analýz a návrhů by pak byl přínos práce podstatně vyšší.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce prokazuje drobné nedostatky z pohledu terminologie a jazykové úrovně. Např. tvrzení v kap. 4.6, že newslettery nemají žádný vizuál. Práce také obsahuje drobné chyby, kterým se dalo korekcí předejít.
Práce s informačními zdroji C V práci je prokázána schopnost využívat různých informačních zdrojů. Tyto jsou pak také vhodně ocitovány. Pouze občas se dá vnímat nejasnost. U obrázku č. 7 autor opomněl uvézt zdroj.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 113320