ŠROMOVÁ, K. Návrh marketingové strategie pro vybranou firmu expandující na slovenský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

I appreciate well prepared and processed analysis of both external and internal factors. External analysis are correctly focused on target market environment. Identified strengths and weaknesses are well described within internal analysis. Prepared proposals are well matching analytical outcomes and are in line with the company strategic goals. Proposals are prepared in the form of implementation project plan for practical use. It also includes related cost estimation and economical evaluation. I recommend the thesis for the defense. Question: What are major risks related to your proposed plan? How would you eliminate those risks?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kosová, Gabriela

I can recommend this dissertation for defence. Objectives are clearly formulated and in accordance with what was discussed on our meetings. Carried out analysis covered relevant areas with thorough focus on surrounding environment. Systematic breakdown of market conditions is needed for company entering new market. Proposed recommendations are applicable and backed by theoretical and practical underpinning. However, some proposals would require deeper analysis in order to be implemented as a part of new marketing strategy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112264