STRŽINEK, D. Podnikatelský záměr - Společnost poskytující cateringové služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce je cenným podkladem pro uskutečnění podnikatelského záměru. Otázka: V kapitole 3.3-SWOT analýza uvádíte jako hrozbu "sezonní závislosti" zejména v podzimních a zimních měsících. Jaká opatření učiníte v případě, že by se tato hrozba naplnila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jaroslav

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení agentury, která se bude zabývat poskytováním cateringových služeb. Diplomant prokázal teoretické znalosti, které uplatnil v analytické části diplomové práce a vhodně aplikoval při návrhu řešení. Diplomová práce splňuje stanovené cíle podnikatelského záměru a je využitelná k praktickému použití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 113315